მისამართი

ინსტიტუტის ელექტრონული ფოსტა: lmelikishvili@hotmail.com,  

ინსტიტუტის მისამართი: საქართველო. თბილისი სანკტ-პეტერბურგის ქუჩა #6

 

კხსსკის თანამშრომელთა მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომები

კოლექტიური მონოგრაფია “სოციალური უსაფრთხოების ეთნიკური აპექტები პოლიეთნიკურ საზოგადოებაში”