ნაშრომები

კოლექტიური მონოგრაფია “სოციალური უსაფრთხოების ეთნიკური აპექტები პოლიეთნიკურ საზოგადოებაში”

ლია მელიქიშვილი

(მონოგრაფიები)

ETHNOGRAPHY OR  ETHNOLOGY? The Problem of Branch in The Post-Soviet Georgia
ეთნოლოგია თუ ეთნოგრაფია

 

(სტატიები)

Crisis of ethnoculture and safety of a society
(Pankisi gorge)

Диалог и только диалог!

დუხობორები
სახელმწიფო ენა, ეთნოუმცირესობა და სახელმწიფოს უსაფრთხოება

ექსტემალური ველი ერთაშორის ურთიერთობის პრობლემა (ცნობარი ექსტრემალურ პირობებში კვლევის ჩასატარებლად)
ეთნიკური საზღვრები და მასთან დაკავშირებული პრობლემები
ტრადიციული კულტურა გლობალიზაციის პროცესში
სიტუაციების კოგნიტური მოდელები*
თავისუფლება ტყვეობაში

 

ლავრენტი ჯანიაშვილი

1944 წელს სამხრეთ საქართველოდან გადასახლებულთა ეთნოისტორიული პრობლემები

სტატიები