პუბლიკაციები

ეთნოისტორიული და რელიგიური პროცესები ქვემო ქართლის თურქულენოვან მოსახლეობაში – ირინე ჯუკაშვილი

ოსთა საკითხი ყაზბეგის რაიონში – ლავრენტი-ჯანიაშვილი

ყაზბეგის რაიონის ოსები ქართულ-ოსური ურთიერთობის კონტექსტში – ნათია ჯალაბაძე

The issue of ethnic identity and aspects of cross-cultural orientation of the Greeks in Georgia (the example of Ts’alk’a Greeks) – ლიანა მელიქიშვილი, ნათია ჯალაბაძე

სოციალური უსაფრთხოების ეთნიკური ასპექტები

Pre Cristian Ritual Symbol and Equipment in Georgian Viticulture Winemaking-ლავრენტი-ჯანიაშვილი